Infographic: 4 tân Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Sáng 16-5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 tân Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO - THÙY TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/infographic-4-tan-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xiii-post788570.html