Incombank xây dựng đề án hình thành Tập đoàn tài chính

    Gốc

    Thủ tướng giao Ngân hàng Công thương VN (Incombank) xây dựng Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn tài chính Ngân hàng Công thương VN, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2007 để xem xét, quyết định.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/9/75222.cand