IDV: Lợi nhuận năm 2017 tăng nhờ lãi tiết kiệm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2017 đã được kiểm toán mà Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa công bố, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khá khả quan.

Theo đó, trong kỳ Công ty đạt gần 110 tỷ đồng doanh thu, 80,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với năm trước, tuy doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 10%.

Nguyên nhân chính giúp IDV đạt lợi nhuận tăng là nhờ tổng doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính tăng do khoản gốc đầu tư tiết kiệm tăng từ 296,8 tỷ đồng năm 2016 lên 381,6 tỷ đồng năm 2017. Lợi nhuận năm 2017 tăng còn do chi phí giá vốn và chi phí khác giảm đáng kể so với năm trước.

H.Hòe