?i t?m th?y c?ng li?m l??i c?y nung ?? ? ??nh T?y C?n L?nh

(VTC News) - Ti?ng l?a ??t l??i ch?y x?o x?o, khi?n ng??i kinh ho?ng ng? ng?a, ng??i s? h?i b? ch?y, c? ng??i v?i nh? b? c?i.

K? 1: H?nh tr?nh ?i t?m th?y c?ng c? c?ng n?ng ??c d?
Ho?ng Su Ph?, v?ng ??t ph?a t?y t?nh ??a ??u H? Giang r?t ?a d?ng v?n h?a d?n t?c v? c?ng c? nhi?u c?u chuy?n l? l?ng.
Hai c?u chuy?n l? l?ng n?i ti?ng, ??n nay c?c nh? khoa h?c v?n ch?a l? gi?i ???c, v? kh? n?ng k? di?u c?a con ng??i, ?? l? tr? ??y g?y v? nh?y l?a.
Ng??i Dao ? x? Th?ng Nguy?n, H? Th?u c? hai kh? n?ng k? b? n?y. Ch? c?n m?t c?u ni?m ch? c?a th?y c?ng, c?y g?y d?i c? 1m c? nh?y t?ng t?ng tr?n kh?ng, m? m?y thanh ni?n kh?e m?nh ?u c? ng??i kh?ng k?o ???c xu?ng ??t. Tr? n?y l? t?t n?o c?ng di?n ra ? huy?n, thu h?t h?ng ng?n ng??i hi?u k? ??n xem, tham gia.
T?c nh?y l?a l? kinh d? nh?t. H?ng t?n c?i ???c ??t th?nh than, r? r?c c? m?n ??m. Thanh ni?n, ng??i gi?, kh?ng c?n ph?i c? s?c kh?e phi th??ng, kh?ng c?n ph?i r?n luy?n nh? v? s?, ch? c?n th?y c?ng ng??i Dao ??t tay l?n ??u, ni?m ch? v?i c?u, l? nh? k? l?n ??ng, c? th? nh?y t?ng t?ng nh? ??n d? tr?n ??ng than ??.
Kh?ng ch? nh?y b?ng ch?n, h? c?n l?n l?n, ng? nh?o tr?n ??ng than ?y. Th?m ch?, h?ng th? qu?, c?n v?c c? than h?ng cho v?o mi?ng nhai rau r?u.

Th?y c?ng Min Ph? Xo?n 'n??ng' l??i c?y ? b?p l?a

Nh?ng cu?c bi?u di?n nh?y l?a c?a ng??i Dao ? ?? ra kh?i huy?n Ho?ng Su Ph?, xu?ng t?n th? ??, khi?n nh?ng con ng??i ? ph? th? ph?i d?ng t?c g?y khi xem, khi?n c?c nh? khoa h?c c?ng ph?i b? tay trong vi?c ?i t?m l?i gi?i.
Nhi?u ng??i c? b? ?c nghi ng?, ?? ?em c? m?y ?o nhi?t ??n c?nh ??ng than. ?? n?ng b?o t?i 800 ?? C, khi?n kh?ng th? kh?ng cho?ng v?ng, s? h?i.
Th? nh?ng, m?i ??y, trong chuy?n c?ng t?c tr? l?i Ho?ng Su Ph?, g?p ch? V??ng Th? Th?o, ???c ch? cung c?p m?t th?ng tin k? l? h?n n?a: g? b?n C? Lao c?a m?nh, m?i xu?t hi?n m?t k? nh?n, c? th? li?m, m?t, c?n, g?m l??i c?y nung ?? r?c.
Ng?y b?, m?nh c?ng ???c nghe c?c c? k? r?ng, x?a kia, trong b?n c? ng??i li?m ???c l??i c?y nung ??, nh?ng m?nh kh?ng tin l?m, ngh? l? truy?n thuy?t. Th? nh?ng, chuy?n n?y c? th?t r?i, ??ng ? b?n ng??i C? Lao c?a m?nh lu?n. N?u nh? b?o tin, th? m?nh s? ch? b?n ?i xem h.

M?t g?c b?n Ph?n S? c?a ng??i C? Lao ? l?ng ch?ng ??nh T?y C?n L?nh

Ch? V??ng Th? Th?o hi?n l? c?n b? c?a Trung t?m v?n h?a huy?n Ho?ng Su Ph?. Ch? l? ng??i C? Lao ??u ti?n h?c h?t l?p 12 v? c?ng l? c? nh?n ??u ti?n v? duy nh?t cho ??n l?c n?y c?a c?ng ??ng ng??i C? Lao ? Ho?ng Su Ph?.
M?c d? kh? tin chuy?n m?t con ng??i b?nh th??ng, c? th? l?m ???c vi?c k? l? ??, nh?ng ch? Th?o l?y danh d? c?a m?t ??i bi?u Qu?c H?i kh?a 11 ra kh?ng ??nh, th? kh?ng th? kh?ng tin.
Ch? Th?o v?n sinh ra v? l?n l?n ? b?n Ph?n S?, b?n c?a ng??i C? Lao, tr?n l?ng ch?ng n?i T?y C?n L?nh, thu?c x? T?ng S?n (Ho?ng Su Ph?, H? Giang).
Tr??c khi chuy?n ra trung t?m huy?n c?ng t?c, ch? Th?o t?ng l? Ch? t?ch H?i ph? n?, Ph? ch? t?ch H?i ??ng nh?n d?n x? T?ng S?n, n?n ch?ng chuy?n g? x?y ra ? b?n c?a ng??i C? Lao, m? ch? kh?ng bi?t.
Th? nh?ng, m?i ??y, v? x? tham d? l? c?ng vua Ho?ng V?n Th?ng, ch? ?? kinh ng?c ch?ng ki?n m?t s? ki?n l?, ?y l? th?y c?ng Min Ph? Xo?n, anh b?n th?i n?i kh?, c?ng l?n l?n trong b?n, b?ng l?m ???c m?t chuy?n khi?n ch? h?i h?ng, khi?n c? b?n Ph?n S? t?n k?nh, ?y l? li?m l??i c?y nung ??.

Ng?i nh? c?a th?y c?ng Xo?n tr?n l?ng ch?ng ??nh T?y C?n L?nh

H?m ??, l? ng?y t?t ?oan ng?, d??i xu?i g?i l? ng?y di?t s?u b?, t?c ng?y 5/5 ?m l?ch, ch? Th?o v? n?i ch?n nhau c?t r?n. T?t ?oan ng? l? ng?y t?t quan tr?ng nh?t c?a ng??i C? Lao, ???c coi tr?ng h?n c? t?t ?m l?ch.
Ng?y ??, ng??i C? Lao kh?p n?i k?o nhau v? b?n ?n m?ng, c?ng b?i. Trong ng?y t?t n?y, ng??i C? Lao t? ch?c c?ng ?ng vua Ho?ng V?n Th?ng. Ch? tr? l? c?ng n?y l? m?t th?y c?ng c? uy t?n c?a ng??i C? Lao, do nh?n d?n b?u ch?n.
Ho?ng V?n Th?ng ???c coi l? ?ng vua c?a ng??i La Ch?, t?ng th?ng l?nh c? v?ng T?y C?n L?nh m? s??ng m?y tr?m n?m tr??c. Ng?y ??, ?ng khai th?c g? ng?c am ? v?ng T?y C?n L?nh, ch? x? T?ng S?n b?y gi?, b?n sang Trung Qu?c, thu r?t nhi?u ti?n.
?ng cho ti?n ng??i C? Lao, t?o c?ng ?n vi?c l?m, n?n ng??i C? Lao r?t t?n k?nh, l?p ??n th? Ho?ng V?n Th?ng ? t?i b?n Ph?n S? v? c?ng coi ?ng l? ?ng vua c?a m?nh.
L? c?ng di?n ra trang tr?ng nh? m?i n?m. Ng??i ch? tr? l? c?ng vua Ho?ng V?n Th?ng n?m nay l? Min Ph? Xo?n.

C?a nh? c?a th?y c?ng Min Ph? Xo?n ???c d?n nhi?u l? b?a

K?t th?c l? c?ng c?u k?, Min Ph? Xo?n ?? x?ng ra ??ng l?a ?? r?c, c?m chi?c l??i c?y to t??ng nung ??, nh?y l? c? tr??c ng?i mi?u, r?i li?n t?c th? l??i ra li?m v?o l??i c?y.
Ti?ng l?a ??t l??i ch?y x?o x?o, kh?i b?c l?n nh? m?n s??ng. Nhi?u ng??i kinh ho?ng ng? ng?a, c? ng??i y?u b?ng v?a c?n c?m kh?u, l?y b?y run, kh?ng th?t ???c th?nh l?i. B?n th?n ch? Th?o c?ng m?t tr?n m?t d?t.
Nhi?u ng??i c?n s? h?i b? ch?y, c? ng??i v?i nh? b? c?i, v? t??ng r?ng vua Ho?ng V?n Th?ng hi?n v?, nh?p v?o th?y c?ng Min Ph? Xo?n, l?m nh?ng ?i?u k? d?.
C?c c? gi? ng??i C? Lao th? h?t s?c vui m?ng, v? h? tin r?ng, t? ti?n ng??i C? Lao ?? ban cho c?ng ??ng m?t b?u v?t qu?, ?? l? m?t th?y c?ng gi?i, s? l? ch? d?a tinh th?n v?ng ch?c cho ng??i C? Lao s?ng bao ??i nay ? v?ng n?i cao kh?c nghi?t n?y.
Chuy?n c?a ch? Th?o qu? h?p d?n, n?n t?i t?m ???ng v?o ngay b?n Ph?n S?. B?n c?a ng??i C? Lao n?m tr?n ?? cao g?n 2.000m, ch? c?n c?ch gn?c nh? ??ng B?c h, t?c ??nh T?y C?n L?nh h?n m?t ng?y cu?c b?.
??ng ? b?n Ph?n S?, nh?n th?y ??nh T?y C?n L?nh ch?m trong m?y m?. V?a ?i xe m?y, v?a ?i b? m?t bu?i th? ??n b?n Ph?n S?.
Th? nh?ng, hai l?n t?m ??n, th? th?y c?ng Min Ph? Xo?n ??u v?ng nh?. Ng??i d?n ? t?n V? Xuy?n, X?n M?n ??n ??a anh ?i l?m l? c?ng cho h?.
???ng s? xa x?i, to?n xuy?n r?ng cu?c b?, n?n m?i chuy?n ?i c?ng c?a Xo?n, k?o d?i v?i ng?y, th?m ch? c? tu?n. Ph?i l?n th? 3 t?m ??n Ph?n S?, t?i m?i g?p ???c Min Ph? Xo?n.

N??ng l??i c?y r?t l?u trong b?p l?a m?i ?? ?? n?ng

Nh? th?y c?ng Xo?n n?m ch?nh v?nh tr?n n?i. Ng?i nh? g?, m?i th?p l? t?, ph?i c?i ??u ?? tr?nh va v?o m?i. Ch?i nh?, tr??c c?a, kh?p t??ng, c?t, rui m? ??u th?y d?n nh?ng t? gi?y nh? th? b?a ch?. Ban th? kh?p n?i l? ch? T?u vi?t tr?n nh?ng t? gi?y ??.
Trong g?c nh? t?i om, th?y c?ng Min Ph? Xo?n ng?i r?t thu?c l?o long s?ng s?c. Nh? k?n v? t?i ??n n?i, ch? nh?n th?y g??ng m?t th?y c?ng Xo?n l?p l?a qua ?nh l?a m?i thu?c.
Xo?n b?o: gNh? b?o ph?i kh?ng? H?m tr??c Th?o ?i?n cho anh m?nh l? c?ng an x?, d?n m?nh ? nh? ch? nh? b?o ??n l?m vi?c. N?u kh?ng d?n tr??c, th? h?m nay m?nh ?i c?ng ? m?i Quang B?nh c? h.
Th?t may m?n, sau m?y l?n v?t v?, t?i c?ng ???c di?n ki?n th?y c?ng k? l? v? ???c xem m?n tr?nh di?n ??t l??i r?n ng??i, chuy?n t??ng nh? ch? c? trong th?n tho?i.
C?n ti?p c

D??ng Ph?m ? Phong Nguy?t

Video ?ang ???c xem nhi?u