Huyện ủy Hà Trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

  Báo Thanh Hóa
  17 liên quanGốcThanh Hóa

  Chiều 16-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

  Các đại biểu tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

  Các đại biểu tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

  Các đại biểu dự hội nghị cũng được truyền đạt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại"; các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

  Trang Hằng

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-ha-trung-to-chuc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii/168271.htm