Huyện Thạch Thất nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

  20 liên quanGốc

  Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Thạch Thất đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được, huyện Thạch Thất đã đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới từ nay đến năm 2025 với nhiều nhiệm vụ cụ thể.

  Theo báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của huyện Thạch Thất, sau 10 năm (2010-2020) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Thất đã có 21/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Thạch Hòa phát triển theo hướng đô thị); hoàn thành 9/9 tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới theo quy định của Trung ương.

  Mô hình trồng dưa tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất.

  Thu nhập bình quân của huyện đến hết năm 2020 đạt 70 triệu đồng/người/năm, gấp 5,4 lần so với năm 2010. Hiện nay, huyện Thạch Thất có xã Đại Đồng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với những thành tích đã đạt được, huyện Thạch Thất được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

  Với mong muốn nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện Thạch Thất đã đặt ra một số tiêu chí chủ yếu đến năm 2025. Theo đó, Huyện đặt ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm. Duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 100%, trong đó tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 40%; Nông thôn mới kiểu mẫu 25%.

  Cùng đó, huyện đặt ra mục tiêu tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh văn hóa 85%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 95%; Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 90%; Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia 100%, trong đó số trường đạt chuẩn mức độ 2 trên 30%; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt trên 80%. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 65%.

  Phấn đấu đến năm 2025, huyện Thạch Thất cơ bản không còn hộ nghèo (theo tiêu chí của Thành phó). Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý trong ngày đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp, làng nghề có trạm xử lý nước thải 100%.

  Để hoàn thành nhiệm vụ, huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Huyện tiếp tục tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực nhằm phục vụ kêu gọi đầu tư phát triển quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; Đẩy mạnh duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông; Huy động nguồn lực, tập trung đẩu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống đê điều, công tác trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai trên địa bàn…

  Đáng chú ý, Huyện tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2021 - 2025. Cùng đó, tiếp tục đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế theo các đề án đã được phê duyệt giai đoạn 2021- 2025 đáp ứng nhu cầu chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất ở các xã, đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung các trang thiết bị tại các nhà văn hóa thôn và điểm sinh hoạt cộng đồng đáp ứng tiêu thí nông thôn mới nâng cao; Quan tâm đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ từ hệ thống đường giao thông điện, hệ thống kênh tưới, tiêu và nhà bảo quản tại các vùng sản xuất nông nghiệp; Đẩy mạnh tuyên tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường; Giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn...

  Lương Hằng

   Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/huyen-thach-that-nang-cao-chat-luong-cac-tieu-chi-nong-thon-moi-122192.html