Huyện Minh Hóa (Quảng Bình): Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác

Tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt gần 570 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 15,8% so với năm trước, dư nợ ủy thác chiếm tỷ trọng gần 99,9% trong tổng dư nợ… Đó là những nét nổi bật trong kết quả thực hiện tín dụng ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Lễ ký kết giao ước thi đua hoạt động tín dụng ủy thác.

Lễ ký kết giao ước thi đua hoạt động tín dụng ủy thác.

Trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đẩy mạnh giải ngân cho vay đến 2.207 lượt hộ vay vốn với doanh số giải ngân là 149.905 triệu đồng, bình quân vay vốn 68 triệu đồng/1 lượt hộ vay. Tổng dư nợ cho vay ủy thác năm 2023 đạt 569.718 triệu đồng, với 8.740 hộ vay vốn, dư nợ tăng trưởng 77.613 triệu đồng, tỷ lệ tăng 15,8% so với năm 2022.

Bên cạnh phối hợp giải ngân thì công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp kiểm tra giám sát cũng được tăng cường thực hiện tốt nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai sót, nâng cao ý thức sử dụng vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách kể từ khi nhận tiền vay về và suốt quá trình sử dụng vốn vay.

Việc nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác cũng thường xuyên được các đơn vị ủy thác đưa vào chương trình, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức mạng lưới phối hợp với NHCSXH huyện đẩy mạnh thực hiện. Đến nay tỷ lệ nợ quá hạn nguồn vốn ủy thác tại đơn vị chiếm tỷ lệ 0,05%/tổng dư nợ, có 100% tổ chức hội đoàn thể cấp xã và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn theo chấm điểm, đánh giá xếp loại hoạt động đều xếp loại khá, tốt, không có xếp loại trung bình hay yếu kém.

Phiên giải ngân cho vay của NHCSXH tại xã trong tháng 02/2024.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tín dụng ủy thác trong năm 2024, NHCSXH huyện đã cùng 4 tổ chức hội đoàn thể bàn bạc, thống nhất và đi đến ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác trong năm 2024.

Theo đó, các nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc trong năm 2024 đó là: Tiếp tục và thường xuyên đẩy mạnh công tác phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các đối tượng thụ hưởng để nắm bắt và hưởng thụ; đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Cùng với đó, NHCSXH huyện Minh Hóa phấn đấu huy động tiền gửi tiết kiệm đạt trên 100% kế hoạch giao; hàng tháng chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ phấn đấu đạt 99,9% kế giao; tỷ lệ nợ quá hạn phấn đấu duy trì ở mức từ 0,05% trở xuống, bảo đảm 100% khoản vay nợ đến hạn đều được thu hồi và xử lý theo quy định; phấn đấu thu lãi hàng tháng đạt 100% kế hoạch phải thu; có 100% hội đoàn thể cấp xã xếp loại tốt và 100% số Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại khá tốt.

Năm 2023, NHCSXH Quảng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Doanh số cho vay các chương trình tín dụng ủy thác đạt hơn 1.703 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đạt doanh số cho vay trên 662 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ hơn 619 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh hơn 244 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên hơn 217 tỷ đồng.

NHCSXH Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh giải ngân cho vay, tổng dư nợ đến ngày 31/12/2023 đạt hơn 5.235 tỷ đồng, tăng hơn 855 tỷ so với đầu năm trên 86.170 khách hàng còn dư nợ.

Tất Thành

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/huyen-minh-hoa-quang-binh-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-tin-dung-uy-thac-post504832.html