Huyện Hải Lăng đảm bảo hoàn thành tiêu chí môi trường nông thôn

  Đại Biểu Nhân Dân
  3 liên quanGốcQuảng Trị

  Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có nhiều thay đổi: xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

  Thực hiện tiêu chí môi trường sẽ giúp xây dựng nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp

  Thực hiện tiêu chí môi trường sẽ giúp xây dựng nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp

  Đến nay, huyện Hải Lăng có 12/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực tế tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn cho thấy, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đường làng, ngõ xóm phong quang, có nhiều tuyến đường trở thành đường mẫu xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, công tác kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được quan tâm hơn; việc thu gom và xử lý chất thải dần đi vào nền nếp.

  Theo kế hoạch của huyện Hải Lăng, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nên các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đưa ra các giải pháp quyết liệt trong việc triển khai thực hiện giữ vững và nâng cao tiêu chí môi trường. Trong đó, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là trao quyền và trách nhiệm cho người dân.

  Theo đó, Hải Lăng quan tâm đầu tư nguồn lực và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chủ yếu như truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường nông thôn; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn. Đồng thời, vận động nhân dân đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà vườn, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh.

  Đối với những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ tác động đến môi trường, ngay từ khi đăng ký đi vào hoạt động cũng được tuyên truyền và yêu cầu thực hiện đầy đủ các thủ tục về lập dự án khai thác. Huyện cũng đã ban hành kế hoạch về việc phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025, nhờ vậy đến nay, số gia đình phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt tỉ lệ 45%...

  Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hải Lăng là tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó tiêu chí môi trường đóng vai trò quan trọng góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

  Bảo Ngân

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/huyen-hai-lang-dam-bao-hoan-thanh-tieu-chi-moi-truong-nong-thon-i298059/