Huy động nhiều nguồn vốn thực hiện các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/195554