Huy động các tổ chức chính trị, xã hội cùng vào cuộc

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt được kết quả bước đầu, mang tính cảnh báo, răn đe; từ đó tạo nếp sống mới và nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122956&sub=50&top=37