Hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam

    Gốc

    Liên bộ Công thương, Tài chính, Ngoại giao vừa ban hành Thông tư dưới đây hướng dẫn về việc nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109673&sub=68&top=40