Hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư dưới đây hướng dẫn một số vấn đề về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107590&sub=68&top=40