Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi tuyển

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BNV hướng dẫn thực hiện việc xét thi nâng ngạch không qua thi tuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, cống hiến trong quá trình công tác, tham gia công tác trước ngày 30-4-1975 và đã có thông báo nghỉ hưu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124247&sub=68&top=40