Hướng dẫn thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016

Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam- đồng chí Hồ Quang Lợi- đã ký Hướng dẫn số 05/HD-HNBVN về việc Thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương, năm 2016, gửi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; Các Liên Chi hội (LCH), Chi hội nhà báo trực thuộc T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam.

Hướng dẫn thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016 - Ảnh 1

Trong đó nêu rõ: Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 650/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ tới các hội viên; Thành lập Ban xét chọn hỗ trợ tác giả sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016; Lập kế hoạch và triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở đơn vị phù hợp với kinh phí được phân bổ và thời gian thực hiện năm 2016; Lập kế hoạch chi kinh phí hỗ trợ (thấp nhất dành 60% đầu tư trực tiếp cho tác giả sáng tạo tác phẩm); Ký hợp đồng với tác giả, nhóm tác giả; Xét duyệt, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao ở đơn vị và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ về TƯ HNBVN.

Về tiêu chí, đối tượng xét chọn: là nhà báo- hội viên HNBVN, có Thẻ nhà báo do Bộ TT& TT cấp, hoặc có Thẻ hội viên HNBVN; Tác giả không vi phạm pháp luật và Luật Báo chí, không vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN…; Yêu cầu đối với tác phẩm báo chí chất lượng cao: Đảm bảo tính chính xác, khách quan; có tính phát hiện, có sức thuyết phục, nêu được vấn đề dư luận đang quan tâm, có hiệu quả xã hội tốt…

Đối với các LCH, Chi hội nhà báo trực thuộc T.Ư Hội, tác phẩm gửi hỗ trợ là những tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 16/12/2015 đến 15/12/ 2016; Đối với các Hội Nhà báo địa phương, là những tác phẩm được đăng tải từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016. Thời hạn gửi báo cáo, bản tổng hợp thanh toán và tác phẩm về T.Ư HNBVN hạn cuối cùng là ngày 31/1/2017 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

NL