Hướng dẫn quản lý tài chính với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Thi hành Quyết định số 13 ngày 18-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 62 hướng dẫn một số nội dung thực hiện.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126257&sub=68&top=40