Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ

    Gốc

    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách nhà nước với những nội dung cụ thể dưới đây.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105913&sub=68&top=40