Hưng Yên phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, tập trung, an toàn, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Hưng Yên phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại - Ảnh 1

Mục tiêu của tỉnh đề ra là giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân từ 2,5 đến 3%/năm; đến năm 2020, giá trị thu được trên một héc-ta canh tác bình quân đạt hơn 210 triệu đồng; cơ cấu kinh tế nông nghiệp: lương thực 15,5% - rau quả, cây công nghiệp 26,5% - chăn nuôi, thủy sản 58%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng…

Để đạt được các mục tiêu, tỉnh đề ra nhiều giải pháp như: đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững theo quy hoạch; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với đẩy mạnh cơ giới hóa, công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật cho nông dân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nông nghiệp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

* Đồng Tháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hòa nhập vào thị trường thế giới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (khóa 10) vừa ban hành Nghị quyết số 04 về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu mỗi năm phát triển thêm từ 320 - 350 doanh nghiệp. Đến năm 2020, có khoảng 4.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, bình quân mỗi năm tạo thêm từ 30.000 - 40.000 việc làm mới; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khoảng 2.000 lượt người về kỹ năng quản lý, quản trị điều hành và khởi sự doanh nghiệp.

Giải pháp chủ yếu để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là: Đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển đội ngũ doanh nhân; xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp…