Hưng Yên có Phó chủ tịch mới

HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ thứ tư để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; bầu và kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Hưng Yên đã nghe ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Thế Cử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Theo đó, với số phiếu 49/51, ông Bùi Thế Cử đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại kỳ họp, bằng hình thức bỏ phiếu kín, với số phiếu tín nhiệm cao, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Anh Hào, phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc sở Công thương tỉnh.

Hưng Yên có Phó chủ tịch mới - Ảnh 1

.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,16%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6%; thương mại và dịch vụ tăng 8,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9.06%. Tổng vốn đầu tư phát triển 14.015 tỷ đồng, tăng 10,76%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 12.825 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.738 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 5.250 tỷ đồng, tăng 21,4%; chi ngân sách ước đạt 3.992 tỷ đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,06%. Tỉnh thu hút thêm 110 dự án đầu tư mới, trong đó 88 dự án DDI và 22 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 8.931 tỷ đồng và 122,78 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư toàn tỉnh lên 1.541 dự án với tổng vốn đăng ký 104,6 nghìn tỷ đồng và 3,55 tỷ USD. Có thêm 31 dự án đi vào hoạt động, đưa tổng số dự án đi vào hoạt động 906 dự án, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 vạn lao động.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và ban hành các nghị quyết: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2017; (2) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; (3) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020; (4) Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020; (5) Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha và nhiều nghị quyết quan trọng khác.

Thanh Sơn

Hưng Yên có Phó chủ tịch mới - Ảnh 2