HSC lãi 9 tháng gần 229 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm

Hết quý III/2016, tổng tài sản của HSC tăng từ 3.100 tỷ đồng lên mức 3.600 tỷ đồng. Công ty đang có hơn 2.900 tỷ đồng các khoản cho vay, tăng 11,6% so với số đầu năm, trong đó, cho vay hoạt động margin là gần 2.900 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM - HSC) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu hoạt động đạt hơn 218,6 tỷ đồng, tăng mạnh 53% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu hoạt động kỳ này của HSC, mảng môi giới của công ty đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ. Lãi từ cho vay các khoản phải thu đạt hơn 92,8 tỷ đồng, tăng mạnh 65% so với quý III/2015. Các mảng như tư vấn, lưu ký, hoạt động khác đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động quý III/2016 của HSC đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 19% xuống mức hơn 9,2 tỷ đồng. Chi chí quản lý CTCK giảm 2,5% và đạt hơn 22 tỷ đồng.

Kết quả, HSC ghi nhận mức lãi sau thuế quý III/2016 là 81,8 tỷ đồng, tăng 80,5% so với cùng kỳ năm 2015.

HSC lãi 9 tháng gần 229 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, HSC đạt hơn 228,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 59% so với 9 tháng đầu năm 2015, như vậy, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của HSC tăng từ 3.103,5 tỷ đồng lên mức 3.609 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 6% và đạt hơn 174 tỷ đồng.

Công ty đang có hơn 2.912 tỷ đồng các khoản cho vay, tăng 11,6% so với số đầu năm, trong đó, cho vay hoạt động margin là hơn 2.895,8 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn tăng từ 824 tỷ đồng lên thành hơn 1.229,3 tỷ đồng chủ yếu do tăng ở khoản vay nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn.

HSC lãi 9 tháng gần 229 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm - Ảnh 2

Quý III/2016, HSC lãi hơn 10,58 tỷ đồng từ việc bán các cổ phiếu như HPG, HSG, MWG, VNM, TCM...

HSC lãi 9 tháng gần 229 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm - Ảnh 3