Hợp đồng bán quyền thu phí đường bộ không quá 10 năm

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, thời hạn bán quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ được xác định cho từng Hợp đồng nhưng tối đa không quá 10 năm. Bộ Tài chính quyết định việc bán quyền thu phí hạ tầng đường bộ thuộc T.Ư quản lý theo đề nghị của Bộ GTVT. HĐND cấp tỉnh quyết định việc bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý. Nghị định cũng nêu rõ, việc bán quyền thu phí được thực hiện theo hình thức đấu giá; trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng quyết định.