Hồn rối nước - hồn dân tộc

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Trong những năm gần đây, việc bảo tồn và phát triển môn nghệ thuật múa rối nước, một môn nghệ thuật đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng, đang được nhiều địa phương trong vùng quan tâm. Nghệ thuật rối nước mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, hồn Việt Nam.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/PSKS/49254/default.aspx