Hỗn loạn thị trường mũ bảo hiểm

    Gốc

    ND-  Tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm theo kiểu đối phó cũng đang giảm dần do nhận thức về quyền và trách nhiệm chấp hành những quy định bảo đảm an toàn giao thông của người tham gia giao thông đã được nâng lên. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là chất lượng mũ bảo hiểm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105374&sub=127&top=39