Hơn 900 nghìn tỷ đồng chi ngân sách Trung ương năm 2017

Sáng 14-11, với tỷ lệ 82,15% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

Hơn 900 nghìn tỷ đồng chi ngân sách Trung ương năm 2017 - Ảnh 1

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu Quốc hội.

Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương (NSTW) là 729.730 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng.

Về chi ngân sách, tổng số chi cân đối NSTW là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội cũng đưa ra tỷ lệ phân bổ NSTW năm 2017 theo từng lĩnh vực và chi tiết từng bộ, cơ quan Trung ương; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa NSTW và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa NSTW và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020...

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ NSTW cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, chỉ đạo các bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31-12- 2016; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thứ tư, chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư. Trong quá trình điều hành, bổ sung vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước.

Thứ năm, chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2017; đồng thời phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để nâng mức đóng góp của ngân sách địa phương trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Nhà nước ban hành.

Bên cạnh đó, đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do HĐND cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước, phải có giải pháp đảm bảo nguồn tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng năm và nguồn tài chính khác để thực hiện.

Quốc hội lý giải tỷ lệ phân bổ cho các địa phương thu lớn

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu và cử tri liên quan đến vấn đề ngân sách năm 2017 là tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương như: TP.HCM (giảm 5%); Đà Nẵng (giảm 17%)…

Về nội dung trên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), đề nghị chấp thuận phương án Chính phủ trình, đồng thời đề nghị Chính phủ trong quá trình điều hành NSNN năm 2017 và các năm tiếp theo, ưu tiên bổ sung nguồn vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước.

Theo phân tích của UBTVQH, trong bối cảnh khó khăn chung của NSNN, nhất là trong những năm gần đây vai trò của NSTW giảm sút, không giữ được vai trò chủ đạo theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; đồng thời, theo quy định của Luật NSNN năm 2015 “Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối…, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên”. Do vậy, việc tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về NSTW là phù hợp.

Mặt khác, việc xác định tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương đã căn cứ trên tổng số chi cân đối NSNN tính theo nguyên tắc tiêu chí, định mức mới trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 về chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên từ NSNN, bảo đảm mặt bằng chung giữa các địa phương.

Các định mức phân bổ đã có hệ số và mức ưu tiên cho các địa phương điều tiết về NSTW (phân bổ thêm số chi tính theo dân số từ 30% đến 70%), riêng Hà Nội và TP.HCM là đô thị đặc biệt còn được tăng cao hơn để xử lý các vấn đề về môi trường, thị chính, đảm bảo an ninh trật tự cho dân số tại chỗ và dân số vãng lai...

Bên cạnh đó, hàng năm NSTW còn hỗ trợ các địa phương này thông qua các dự án vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung có mục tiêu. Mức hỗ trợ này căn cứ vào từng công trình, dự án trên địa bàn. Riêng TP.HCM, nếu tính cả khoản bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách TP. HCM năm 2017 là 7.316 tỷ đồng để thực hiện các dự án công trình quan trọng, thì tỷ lệ điều tiết của TP.Hồ Chí Minh khoảng 22%.

Đồng thời, nếu tính cả 10.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỷ đồng cho 2 bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM thì tổng mức hỗ trợ từ NSTW cho địa phương này thêm khoảng 18.800 tỷ đồng...

Thái Bình