Hơn 4.000 đề kiểm tra cấp trung học cơ sở

    Gốc

    ND - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay công tác đổi mới kiểm tra đánh giá đã được triển khai ở tất cả các cấp học (tiểu học, THCS, THPT). Bộ đã ban hành các quy định đánh giá, xếp loại học sinh các cấp, chỉ đạo rà soát chất lượng học sinh từ đầu năm học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, bảo đảm kết quả đánh giá chính xác, khách quan.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107698&sub=74&top=41