Hơn 300 dự án có sai phạm quản lý đầu tư

(VOV) - Đây là một nguyên nhân làm hạn chế việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư của cả nước, chưa đáp ứng mục tiêu công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Lượng báo cáo giảm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT), tỷ lệ các cơ quan gửi báo cáo thấp hơn so với năm 2010. Theo đó, đến ngày 10/3/2012, Bộ KH&ĐT đã nhận được Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2012 của 110/124 cơ quan, đạt 88,718%. Trong đó: 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (98,41%); 23/32 cơ quan Bộ và tương đương (71,88%); 7/9 cơ quan thuộc Chính phủ (77,78%); 18/20 Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91 (90%).

Báo cáo đầu tư là một cơ sở để đánh giá chất lượng đầu tư

Tỷ lệ này thấp hơn so với năm 2010 (năm 2010 có 112 cơ quan gửi báo cáo, đạt 90,3%: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 93,7%; các cơ quan Bộ và tương đương 81,3%; Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91 là 100%).

Bộ KH&ĐT còn cho biết thêm, một số cơ quan, bộ phận tổng hợp vẫn chưa hiểu đúng và chưa nắm bắt được vấn đề nên tình trạng sai sót, số liệu báo cáo thiếu tính hợp lý vẫn còn tồn tại.

Cụ thể, Báo cáo của một số cơ quan chưa đúng mẫu yêu cầu, nội dung chưa đầy đủ, không đầy đủ phụ biểu, phụ biểu được lập không theo mẫu quy định, thiếu số liệu để tổng hợp; Các số liệu trong biểu tổng hợp còn sai sót về mặt số học và không đảm bảo độ chính xác, số liệu không thống nhất giữa các phần và các phụ biểu; Chất lượng các báo cáo chưa đạt yêu cầu chủ yếu do bộ phận giám sát, đánh giá đầu tư tại các cơ quan, đơn vị chưa được kiện toàn.

Theo Bộ KH&ĐT, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng làm “hạn chế việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư chung của cả nước và chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của công tác giám sát, đánh giá đầu tư”.

Dự án chậm tiến độ còn phổ biến

Bộ KH&ĐT đánh giá: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trong năm 2011 có 16.425/18.407 dự án có kế hoạch chuẩn bị đầu tư trong kỳ đã được thẩm định, trong đó có 15.228 dự án đã được quyết định đầu tư, đạt 82,73%.

Trong năm 2011 có 38.420 dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó có 14.145 dự án khởi công mới chiếm 36,82% thấp hơn so với năm 2010 (năm 2010 tỷ lệ này là 41,88%) và 15.077 dự án kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng trong kỳ chiếm 39,24% cao hơn năm trước (năm 2010, tỷ lệ này là 30,66%).

Tuy nhiên, tình trạng các dự án chậm tiến độ vẫn còn phổ biến. Cụ thể, trong năm 2011 có 4.436 dự án chậm tiến độ, chiếm 11,55% số dự án thực hiện trong kỳ. Việc chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư và tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Năm 2011, đã phát hiện 100 dự án có vi phạm quy định về thủ tục đầu tư; 47 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 145 dự án có thất thoát, lãng phí, chiếm 0,38% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ và 1.034 dự án phải ngừng thực hiện, chiếm 2,69% tổng số dự án đang thực hiện trong kỳ (so với năm 2010, số dự án vi phạm có dấu hiệu suy giảm).

Cạnh đó, năm 2011 có 2.860 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 1.491.186 tỷ đồng, bình quân 521,39 tỷ đồng/dự án. Ngoài ra, còn có 2.841 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, trong đó chủ yếu là điều chỉnh quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư, tiến độ và chủ đầu tư.

Trong năm, qua kiểm tra, đánh giá 4.466 dự án đầu tư đã phát hiện có 316 dự án có vi phạm quy định liên quan đến quản lý đầu tư; 30 dự án có vi phạm về bảo vệ môi trường, 68 dự án có vi phạm về sử dụng đất; 67 dự án có vi phạm về quản lý tài nguyên; đã thu hồi 338 Giấy chứng nhận đầu tư (chiếm 7,57% tổng số dự án được kiểm tra, đánh giá).

Phải xử lý nghiêm các sai phạm

Để khắc phục những hạn chế của các báo cáo gửi về, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá, giám sát đầu tư, Bộ KH&ĐT yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 thực hiện nghiêm việc xử lý hành vi vi phạm các Quy định về báo cáo giám sát, thẩm định đầu tư;

Kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác báo cáo giám sát, thẩm định đầu tư trong phạm vi của mình. Chỉ định các chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác giám sát, thẩm định, đặc biệt có đánh giá dự án đầu tư theo quy định.

Cùng với đó, Bộ KH&ĐT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan không gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan; có giải pháp chấn chỉnh bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và nội dung báo cáo theo quy định./.