Hơn 100 doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN), Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo tinh thần của Nghị định 119 đến nay đã tài trợ cho hơn 100 đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp tư nhân.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/195072