Hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng kết quả vào thực tế

QĐND - Ngày 16-3, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường (KHCN&MT) 5 năm (2006-2010) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác KHCN&MT giai đoạn (2011-2015). Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Từ năm 2006 đến nay, Tổng cục Chính trị đã tham mưu, đề xuất đưa vào nghiên cứu nhiều đề tài, dự án chương trình khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) cấp Nhà nước và cấp Bộ; trực tiếp chỉ đạo và chủ trì nghiên cứu 15 đề tài cấp Bộ, trong đó có cụm đề tài “Nghiên cứu giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”; 47 đề tài nghiên cứu cấp ngành trong phạm vi toàn quân; thực hiện hơn 50 đề tài cấp cơ sở và hàng chục chuyên đề, dự án khác. Các kết quả nghiên cứu của Tổng cục Chính trị đã giải quyết những vấn đề cơ bản và cấp bách trong lĩnh vực KHXH&NV quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần phát triển đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc; làm rõ những vấn đề mới trong đường lối, quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị của Đảng trong thời kỳ mới. Đồng thời Tổng cục Chính trị từng bước ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân. Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân; tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KHCN&MT. Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác KHCN&MT giai đoạn 2011-2015, trong đó chú trọng nghiên cứu đề xuất các giải pháp bồi dưỡng, đào tạo tài năng quân sự trẻ, chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. PHAN ANH