Hôm nay, đại biểu HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và công tác nhân sự

Như tin đã đưa, sáng ngày 12/7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 9 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Trong ngày làm việc hôm nay (13/7), đại biểu HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa điều hành kỳ họp sáng ngày 13/7.

Chủ tọa điều hành kỳ họp sáng ngày 13/7.

HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, trong đó có một số nội dung quan trọng như: nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3); giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022; quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Đặt biệt, kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh.

Theo Tờ trình số 2323/TTr-UBND, ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trình HĐND tỉnh, thành phố Trà Vinh được công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh tại Quyết định số 241/QĐ-TTg, ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay, diện tích toàn thành phố Trà Vinh chỉ có 67,94km2, thấp hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 150km2, quy mô đô thị Trà Vinh quá nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị, mật độ dân số toàn đô thị, hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

Kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh xem xét dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh.

Khu vực dự kiến mở rộng là vùng tiếp giáp với thành phố Trà Vinh thuộc địa giới đơn vị hành chính huyện Châu Thành và huyện Càng Long, có điều kiện phát triển thuận lợi cả về kinh tế lẫn môi trường xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội phát triển đồng bộ. Việc mở rộng thành phố Trà Vinh góp phần phát triển thành phố cân đối hơn về không gian địa giới hành chính.

Chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 78-TB/TU, ngày 11/5/2021. Cùng với đó, UBND tỉnh có Công văn số 5890/UBND-NC, ngày 05/11/2021 về việc báo cáo, xin chủ trương điều chỉnh đơn vị hành chính, mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh gửi Bộ Nội vụ.

Ngày 08/12/2021, Bộ Nội vụ có Công văn số 6264/BNV-CQĐD về việc xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh rà soát, đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh theo đúng quy định.

Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh bảo đảm được các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Cụ thể, phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 287/QĐ-TTg, ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2030 tại Quyết định số 1443/QĐ-TTg, ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh, các đơn vị hành chính có liên quan đều đáp ứng các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị theo quy định.

Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 09 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và 07 huyện: Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú; 106 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 11 phường, 10 thị trấn và 85 xã.

Tính đến ngày 31/12/2022:

Thành phố Trà Vinh có 67,94km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 113.657 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9 và xã Long Đức; có 62 ấp, khóm.

Huyện Châu Thành có 349,01km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 185.909 người; có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Châu Thành và 13 xã: Hòa Thuận, Nguyệt Hóa, Đa Lộc, Mỹ Chánh, Thanh Mỹ, Lương Hòa A, Lương Hòa, Song Lộc, Hòa Lợi, Phước Hảo, Hưng Mỹ, Hòa Minh và Long Hòa; có 108 ấp, khóm.

Huyện Càng Long có 293,89km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 191.766 người; có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Càng Long và 13 xã: Mỹ Cẩm, An Trường A, An Trường, Huyền Hội, Tân An, Tân Bình, Bình Phú, Phương Thạnh, Đại Phúc, Đại Phước, Nhị Long Phú, Nhị Long và Đức Mỹ; có 121 ấp, khóm.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh trình kỳ họp xem xét tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh, gồm:

Huyện Châu Thành: Điều chỉnh toàn bộ 11,78km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.787 người của xã Nguyệt Hóa về thành phố Trà Vinh quản lý.

- Điều chỉnh toàn bộ 14,28km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 14.864 người của xã Hòa Thuận về thành phố Trà Vinh quản lý.

- Điều chỉnh toàn bộ 02 ấp: Kinh Xáng, Trì Phong với diện tích tự nhiên 3,45km2 và 3.214 người của xã Hòa Lợi về thành phố Trà Vinh quản lý, sáp nhập vào Phường 9.

- Điều chỉnh toàn bộ 04 ấp: Ba Se A, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B với diện tích tự nhiên 13,86km2 và 7.983 người của xã Lương Hòa về thành phố Trà Vinh quản lý, sáp nhập vào Phường 8.

Phần còn lại của xã Lương Hòa, bao gồm 03 ấp: Sâm Bua, Bình La, Bót Chếch với diện tích tự nhiên 9,11km2 và 5.988 người sáp nhập vào xã Lương Hòa A, giải thể xã Lương Hòa.

- Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên xã Lương Hòa A thành xã Lương Hòa thuộc huyện Châu Thành.

Huyện Càng Long: Điều chỉnh toàn bộ 20,07km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 11.246 người của xã Đại Phước về thành phố Trà Vinh quản lý.

- Điều chỉnh toàn bộ 9,80km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 5.631 người của xã Đại Phúc về thành phố Trà Vinh quản lý.

- Điều chỉnh toàn bộ 22,19km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 14.950 người của xã Phương Thạnh về thành phố Trà Vinh quản lý.

Đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh không thay đổi, giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã.

Thành phố Trà Vinh sau khi điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố tăng 95,43km2, quy mô dân số tăng 66.675 người và số lượng đơn vị hành chính cấp xã tăng 05 đơn vị (163,37km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 180.332 người; 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 09 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9 và 06 xã: Long Đức, Hòa Thuận, Nguyệt Hóa, Phương Thạnh, Đại Phúc và Đại Phước; có 106 ấp, khóm.

Huyện Châu Thành sau khi điều chỉnh, diện tích tự nhiên giảm 43,37km2, quy mô dân số giảm 34.848 người và số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 03 đơn vị (305,64km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 151.061 người, 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Châu Thành và 10 xã: Đa Lộc, Mỹ Chánh, Thanh Mỹ, Lương Hòa, Song Lộc, Hòa Lợi, Phước Hảo, Hưng Mỹ, Hòa Minh và Long Hòa; có 87 ấp, khóm).

Huyện Càng Long sau khi điều chỉnh, diện tích tự nhiên giảm 52,06km2, quy mô dân số giảm 31.827 người, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 03 đơn vị. (241,83km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 159.939 người; 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm: thị trấn Càng Long và 10 xã: Mỹ Cẩm, An Trường A, An Trường, Huyền Hội, Tân An, Tân Bình, Bình Phú, Nhị Long, Nhị Long Phú và Đức Mỹ; có 98 ấp, khóm).

Được biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Sau khi Đề án được xây dựng, UBND chỉ đạo lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh này; kết quả, có 75.952/78.182 cử tri của 10 xã, phường thuộc 03 huyện, thành phố có liên quan bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,15%. Đề án cũng được 100% đại biểu HĐND tham dự kỳ họp HĐND huyện, thành phố và HĐND xã, phường có liên quan biểu quyết tán thành.

Các dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh trình kỳ họp hôm nay, sẽ được xem xét, quyết định vào ngày mai (14/7).

Chiều nay, HĐND tỉnh xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tin, ảnh: KIM LOAN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/hom-nay-dai-bieu-hdnd-tinh-xem-xet-cac-du-thao-nghi-quyet-trinh-tai-ky-hop-va-cong-tac-nhan-su-30168.html