Hội thảo về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại /PCB

Sáng 10-3, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận các vấn đề nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường và triển khai kế hoạch thực hiện công tác Stockholm theo Quyết định số 184/2006 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động về kiểm soát ô nhiễm hóa chất nguy hại bao gồm PCB, trong đó có nội dung quan trọng về phòng ngừa, ứng phó với việc khắc phục sự cố môi trường liên quan đến hóa chất nguy hại. Hội thảo cũng đã nêu rõ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội hiện nay đã và đang tạo ra nhiều áp lực tiêu cực đến môi trường và đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố cho các doanh nghiệp, tổ chức cần được đặc biệt quan tâm và thực hiện theo từng bước như: đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường, hóa chất tại các doanh nghiệp…

Hải Lộng