Hội thảo 'Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử'

Sáng 25-11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hội thảo 'Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử' - Ảnh 1

Quang cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận tiếp tục khẳng định, đồng thời làm sáng tỏ thêm về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến và chủ động mở đầu cuộc kháng chiến Toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.

Hội thảo đã khẳng định chiến công của quân và dân ta trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, thể hiện ý chí giữ vững độc lập, tự do; sức mạnh của chiến tranh nhân dân, tinh thần đoàn kết dân tộc; bản lĩnh, trí tuệ, tầm tư duy chiến lược của Đảng và sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam; tiếp tục phân tích, khái quát và đúc kết những bài học, kinh nghiệm thiết thực, phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chiến lược xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội thảo nhằm ôn lại lịch sử của dân tộc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khẳng định ý nghĩa, giá trị nguyên vẹn của những bài học và kinh nghiệm lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Minh Hiền