Hội nghị triển khai Chiến lược công tác dân tộc 2020

(VTV Online) - Ủy ban dân tộc của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

(VTV Online) -

Ủy ban dân tộc của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn diện, bền vững, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là hành động có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng cho biết, vùng dân tộc và miền núi những năm qua vẫn còn chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, múc độ hưởng thụ của người dân còn thấp, công tác dân tộc nói chung và hệ thống chính sách dân tộc nói riêng còn nhiều hạn chế.

Qua đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, địa phương thống nhất nhận thức công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của chiến lược và chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 và triển khai lồng ghép các nhiệm vụ, góp phần đạt được các mục tiêu Chiến lược công tác Dân tộc đã đề ra.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với việc thực hiện chiến lược này là phải phối hợp, phân công thực hiện bằng được trong 7 năm tới, điều này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của các bộ ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị. Phó Thủ tướng cũng đồng thời cũng đề nghị Ủy ban dân tộc phải là đầu mối chủ trì, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ của các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược, phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài Chính để cân đối nguồn lực, kinh phí trong kế hoạch công tác hằng năm để các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện, kiên quyết không để những chiến lược, quyết định chỉ nằm trên giấy