Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Xây dựng

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, các Thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh, Bùi Hồng Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn; Sở Xây dựng các địa phương; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, các Thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh, Bùi Hồng Minh chủ trì Hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng toàn Ngành đạt 3,65%

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, quán triệt quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề năm 2022 “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp trong Ngành đã tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch của Bộ đã ban hành, nhằm triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Bước đầu, ngành Xây dựng đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3,65%; Tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,94%; Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41% (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2021); Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100% đối với các thành phố, thị xã, thị trấn; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,2m2 sàn/người (tăng 0,2m2 sàn/người so với năm 2021); Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92,8% (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021); Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom xử lý đạt khoảng 15%; Giá trị sản xuất xi măng ước đạt 42,4 triệu tấn, tiêu thụ ước đạt 51,1 triệu tấn…

Bên cạnh đó, sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 28/QĐ-BXD ngày 20/01/2022 ban hành Chương trình hành động để triển khai với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 80 nhiệm vụ cụ thể…

Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ hướng dẫn các địa phương xây dựng, cụ thể hóa các chỉ tiêu, xác định các nhiệm vụ ưu tiên, đồng thời lấy ý kiến các Bộ, ngành và dự kiến trình Chính phủ ban hành trong quý III/2022.

Bộ đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án năm 2022 và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, về cơ bản các chương trình xây dựng các Luật, Nghị định, chương trình, đề án đáp ứng chất lượng, tiến độ được Quốc hội, Chính phủ giao nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng.

Trong 06 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp, trong đó tập trung thực hiện 3 khâu đột phá của ngành Xây dựng, đó là: Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương.

Tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị. Đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản nhất là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tăng cường quản lý đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

Chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.

Bộ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, bảo đảm thực hiện nghiêm tiến độ, chất lượng công tác theo kế hoạch...

Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc

Phát biểu tại chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành Xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, năm 2022 là năm phục hồi, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2026).

Theo dự báo tình hình trong nước 6 tháng đầu năm có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhau. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng GDP đạt 6,42% là con số tích cực.

Trong kết quả chung của đất nước, ngành Xây dựng đã đạt được kết quả khả quan khi tốc độ tăng trưởng của Ngành, hoạt động kinh doanh bất động sản, các chỉ tiêu về đô thị hóa 6 tháng đầu năm đều tăng; Quy hoạch hạ tầng có chuyển biến tích cực thể hiện qua tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt 92,8%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc tăng so với cùng kỳ năm 2021…

Bên cạnh các chỉ tiêu đó, kết quả của Ngành còn thể hiện qua công tác chỉ đạo điều hành, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tập trung lãnh đạo bám sát 3 khâu đột phá đã được xây dựng từ đầu năm…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế do các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản … có nội dung rộng, phức tạp, chồng chéo, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong khi sự phối hợp tham gia soạn thảo, góp ý chưa chặt chẽ, khoa học, chậm tiến độ so với kế hoạch, cần tập trung rà soát lại.

Việc sửa đổi các quy định của pháp luật và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá còn chậm, chưa theo kịp thực tiễn; chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết còn chưa chặt chẽ. Nguồn vốn, thủ tục lập quy hoạch còn vướng mắc, hạn chế.

Mặt khác, tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn; thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro… Tất cả những tồn tại trên đòi hỏi phải quan tâm đưa ra nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã đề ra từ đầu năm; tiếp tục tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là xây dựng thể chế theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, phân cấp cho địa phương; tập trung trong công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị; liên quan đến phát triển nhà ở, quản lý thị trường bất động sản.

Đồng thời, xây dựng thể chế, rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan; quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ…; Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật của Bộ; hoàn thành 29 văn bản trình ban hành theo thẩm quyền trong 6 tháng cuối năm…

Cùng với đó, Bộ tập trung xây dựng Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); báo cáo Thủ tướng Chính phủ 04 Luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch quản lý và phát triển đô thị; quy hoạch cấp thoát nước, quy hoạch không gian ngầm trước ngày 30/9/2022…

Đối với công tác quy hoạch kiến trúc, thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Điều chỉnh quy hoạch phải lưu ý đảm bảo quy trình, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định.

Các địa phương tập trung rà soát lại các cấp độ quy hoạch để đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất; quan tâm hơn nữa công tác điều chỉnh quy hoạch thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình quy định, đúng thẩm quyền, công khai, đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch.

Trong thẩm định, phải làm đúng quy trình hồ sơ, thủ tục đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Về phát triển đô thị, hoàn thiện dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung công tác quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ trưởng đề nghị Cục Phát triển đô thị đẩy mạnh nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị, đô thị đặc thù (đô thị vùng núi, đô thị ven biển, đô thị di sản, đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh…) để làm cơ sở nghiên cứu xây dựng Luật để quản lý phát triển đô thị.

Đối với các địa phương, tập trung, quan tâm, rà soát chương trình phát triển đô thị (tập trung nguồn lực, kế hoạch nâng cấp, nâng loại đô thị)…

Liên quan đến Hạ tầng kỹ thuật đô thị, sớm hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định của Bộ Xây dựng về nội dung quy định điều kiện kinh doanh nước sạch và sửa đổi một số điều của nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch…

Về quản lý phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ.

Duy trì tổ công tác liên ngành của Bộ làm việc với các địa phương để tháo gỡ, thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ…

Đối với thị trường bất động sản, thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến tình hình để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo thị trường phát triển ổn định, an toàn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quản lý thị trường bất động sản; quản lý, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp phân lô, bán nền không đúng quy hoạch; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương...

Đối với công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, hướng dẫn các địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng. Các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Về quản lý chi phí, cục Kinh tế Xây dựng chủ động tổ chức các đoàn làm việc với các bộ ngành, địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các địa phương thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo bám sát diễn biễn thị trường…

Về vật liệu xây dựng, tiếp tục quan tâm quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, bảo đảm cân đối cung cầu, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu; rà soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách quản lý xuất khẩu xi măng và clanke…

Bên cạnh đó, về cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử; công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và các công tác trọng tâm khác… tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, Bộ Xây dựng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp đến từ đại diện các sở Xây dựng địa phương, các đơn vị thuộc Bộ nhằm đưa ra những giải pháp để ngành Xây dựng hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng hành động quyết liệt của các đơn vị và tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Xây dựng sẽ triển khai các nhiệm vụ lớn, then chốt, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu được giao trong năm 2022.

Linh Đan – Yến Mai

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hoi-nghi-so-ket-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-va-giai-phap-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022-cua-nganh-xay-dung-336041.html