Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX của Đoàn khối doanh nghiệp TW

Mới đây, tại trụ sở của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Đoàn khối doanh nghiệp TW đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và triển khai kế hoạch công tác năm 2008.