Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI: Bầu bổ sung hai Ủy viên Bộ Chính trị

Ngày 11/5/2013, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc. Trong 10 ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận, nhất trí thông qua kết luận “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; thông qua Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận báo cáo việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Hội nghị cũng thảo luận báo cáo của Bộ Chính trị về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; thông qua kết luận “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020”.

Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ vào Bộ Chính trị; bầu bổ sung đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng vào Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

P.V