Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI

Ngày 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; góp ý vào dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận một số nội dung theo kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị: Kinh tế tăng 10,57% so với cùng kỳ năm 2018, thu ngân sách nhà nước cao hơn so với cùng kỳ năm trước; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, đô thị được tăng cường; hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Toàn huyện thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Công tác điều hành, quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị được đổi mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trong 9 tháng qua; đồng thời thống nhất 11 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung); thảo luận Kế hoạch thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gia Lâm trong 9 tháng qua. Những nỗ lực đó đã được khẳng định bằng sự phát triển toàn diện của huyện, bộ mặt đô thị Gia Lâm ngày một khởi sắc. Bí thư Huyện ủy Gia Lâm cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ động bám sát Nghị quyết hội nghị, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tổ chức Đảng các cấp trong huyện bám sát Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của các cấp, chuẩn bị chu đáo để Đại hội thành công, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Về việc thực hiện đề án 21-ĐA/TU, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm đề nghị các địa phương chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ để phát huy vai trò của từng người trên các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, giao cho các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết hội nghị lần thứ 18, BCH Đảng bộ huyện khóa XXI đã đề ra.

Nam Bắc