Hội nghị COP28 khởi động quỹ bồi thường tổn thương do biến đổi khí hậu

Ngày 30/11, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đã chính thức khởi động quỹ bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-cop28-khoi-dong-quy-boi-thuong-ton-thuong-do-bien-doi-khi-hau-103116.htm