Hội Dầu khí Đông Bắc tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Tính đến ngày 27/11/2023, Hội Dầu khí Đông Bắc đã có 7 hội viên tổ chức và 69 hội viên cá nhân. Trong nhiệm kỳ này Hội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo, Nghị quyết của Hội Dầu khí Việt Nam; Tăng cường sự đoàn kết giữa các đơn vị trong Hội nói riêng và trong ngành Dầu khí nói chung; Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính hoạt động và tiếp tục vận động cán bộ công nhân viên đang công tác tại các đơn vị Dầu khí trong phạm vi hoạt động đủ điều kiện tự nguyện gia nhập hội, góp phần tăng về số lượng và đảm bảo chất lượng.

Nguyễn Hiệp - Minh Đức

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/petrotimestv-hoi-dau-khi-dong-bac-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-lan-thu-nhat-nhiem-ky-2023-2028-700655.html