Học viện Kỹ thuật quân sự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tại Lễ kỷ niệm 45 ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật quân sự (28.10.1966-18.10.2011), Giám đốc Học viện Phạm Thế Long đã nêu lên những con số ấn tượng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bổ sung nguồn nhân lực cho nền kinh tế quốc dân và sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Học viện đã có trên 80% số giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 284 TS, TSKH, 5 GS, 65 PGS, 2 nhà giáo nhân dân, 16 nhà giáo ưu tú. Chỉ tính riêng từ năm 2005 đến nay, Học viện đã chủ trì và tham gia thực hiện 28 đề tài cấp nhà nước, 15 dự án, 58 đề tài cấp bộ, 20 đề tài cấp ngành, 269 đề tài cấp Học viện… Nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển KH&CN từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Học viện sẽ tiếp tục chủ động tham gia các dự án về cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, thiết bị, chuyển giao công nghệ của các lực lượng trong toàn quân; hợp tác với các viện nghiên cứu, nhà trường, đơn vị trong và ngoài quân đội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN.

Tại Lễ kỷ niệm 45 ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật quân sự (28.10.1966-18.10.2011), Giám đốc Học viện Phạm Thế Long đã nêu lên những con số ấn tượng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bổ sung nguồn nhân lực cho nền kinh tế quốc dân và sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Học viện đã có trên 80% số giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 284 TS, TSKH, 5 GS, 65 PGS, 2 nhà giáo nhân dân, 16 nhà giáo ưu tú. Chỉ tính riêng từ năm 2005 đến nay, Học viện đã chủ trì và tham gia thực hiện 28 đề tài cấp nhà nước, 15 dự án, 58 đề tài cấp bộ, 20 đề tài cấp ngành, 269 đề tài cấp Học viện… Nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển KH&CN từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Học viện sẽ tiếp tục chủ động tham gia các dự án về cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, thiết bị, chuyển giao công nghệ của các lực lượng trong toàn quân; hợp tác với các viện nghiên cứu, nhà trường, đơn vị trong và ngoài quân đội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN.

Nhân dịp này, Học viện đã vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh vì những thành tích xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thời gian qua.

HG