Học bổng tối đa 100 triệu đồng/năm cho nghiên cứu sinh xuất sắc

  ĐHQG Hà Nội sẽ học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ.

  Nghiên cứu sinh ĐHQGHN được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm

  Nghiên cứu sinh ĐHQGHN được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm

  ĐHQG Hà Nội vừa công bố học bổng chương trình ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

  Theo ĐHQG Hà Nội, học bổng hỗ trợ Nghiên cứu sinh nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, của ĐHQG Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.

  Chương trình học bổng cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ĐHQG Hà Nội.

  Nguồn kinh phí Học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc được cấp từ các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Quỹ học bổng do Giám đốc ĐHQG Hà Nội chỉ định.

  Kinh phí được cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho ĐHQG Hà Nội và kinh phí từ các nguồn thu của đơn vị để cung cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh của đơn vị.

  Được biết, nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng)

  Nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian đào tạo chuẩn tính từ thời điểm hiệu lực của quyết định cấp học bổng lần đầu. Đơn vị đào tạo có thể xem xét quyết định miễn học phí cho nghiên cứu sinh.

  Tiến độ dự kiến cấp học bổng cho nghiên cứu sinh lần đầu, cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh: Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn, đề cương nghiên cứu và kết luận của tiểu ban chuyên môn, đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh.

  Các lần tiếp theo, cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh (hoặc phần học bổng còn lại): Trên cơ sở đánh giá kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu, nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng cho chu kỳ báo cáo. Nghiên cứu sinh chưa được xét cấp học bổng nếu không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu theo kế hoạch đã phê duyệt.

  Việc xét cấp học bổng và cấp bù (nếu đạt) sẽ được xem xét ở lần cấp học bổng tiếp theo. Đối với các nghiên cứu đang triển khai nhưng chưa hoàn thành việc công bố trong thời gian đào tạo chuẩn của nghiên cứu sinh thì được xem xét cấp học bổng trong thời gian tối đa 12 tháng tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu được công bố.

  Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoc-bong-toi-da-100-trieu-dongnam-cho-nghien-cuu-sinh-xuat-sac-post527929.antd