Hoạt động của hội phụ huynh là tiêu chuẩn xét thi đua

(VietNamNet)-Đóng góp kinh phí của cha mẹ HS cho Ban đại diện cha mẹ HS theo nguyên tắc tự nguyện. UBND các tỉnh, thành phố sẽ quy định việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.