Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

  25 liên quanGốc

  Mối quan hệ của Ban Pháp chế với các cơ quan, tổ chức hữu quan

  Trong nhiệm kỳ qua, Ban Pháp chế thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban của HÐND thành phố (Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Ðô thị) và Văn phòng HÐND thành phố để trao đổi kinh nghiệm hoạt động về những vấn đề có liên quan. Các thành viên Ban Pháp chế tích cực tham gia hoạt động của thường trực HÐND thành phố khi được đề nghị.

  Bên cạnh đó, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cục thi hành án dân sự thành phố, cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề mà Ban Pháp chế yêu cầu. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.

  Ngoài ra, Ban Pháp chế còn tích cực phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi các cơ quan này về công tác ở địa phương, nhất là hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tại thành phố liên quan đến tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

  (Còn tiếp)

   Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hoat-dong-cua-ban-phap-che-h-nd-thanh-pho-nhiem-ky-2016-2021-a134190.html