Hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Dự kiến vào đầu năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ triển khai việc thực hiện lấy ý kiến góp ý của các thành viên thị trường về mô hình tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động thành viên năm 2016 và định hướng công tác thành viên năm 2017, HNX đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tổ chức hiệu quả việc phát hành trái phiếu Chính phủ; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm phát hành trái phiếu lãi suất thả nổi, tập trung hoàn chỉnh bộ sản phẩm repo trái phiếu, nâng cấp hệ thống công nghệ của thị trường; làm tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy thanh khoản thị trường thứ cấp.

Hiện HNX cũng đang tập trung xây dựng Đề án hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam. Đề án nhằm hướng tới những mục tiêu cụ thể như: Xây dựng một thị trường trái phiếu doanh nghiệp tập trung thống nhất;

Đồng thời, gắn kết giữa hoạt động chào bán/phát hành trái phiếu trên thị trường sơ cấp với việc đăng ký lưu ký, đăng ký thông tin và đăng ký/niêm yết giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Trái phiếu phát hành ra công chúng và trái phiếu phát hành riêng lẻ đều được đăng ký thống nhất không phân biệt; Tổ chức giao dịch các trái phiếu doanh nghiệp trên cơ sở hạ tầng tương tự như thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt.

Hiện HNX đang tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt; phối hợp dự thảo văn bản hướng dẫn triển khai trái phiếu doanh nghiệp, dự kiến bản dự thảo lần một sẽ hoàn thành trong năm 2016 sau khi đề án được thông qua.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp theo hướng tích hợp với cổng thông tin trái phiếu Chính phủ hình thành lên cổng thông tin chung về thị trường trái phiếu Việt Nam.

Dự kiến cuối năm 2016, HNX sẽ thực hiện việc lấy ý kiến thành viên thị trường về mô hình tổ chức cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp.

Năm 2017, HNX sẽ lấy ý kiến góp ý của các thành viên thị trường về mô hình tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và nội dung quy định đối với hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị các công ty chứng khoán thành viên phối hợp cùng Sở triển khai cổng thông tin trái phiếu.

PV.