Hoàn thiện thể chế, pháp luật trong công tác thi hành án dân sự

Để nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, chiều 1/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2014, 2022.

Bộ Tư pháp đánh giá, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thi hành án dân sự trong đời sống xã hội. Hiệu quả của hoạt động Thi hành án dân sự đã đảm bảo hiệu lực của các bản án, lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân; tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng với Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong các quy định của Luật.

Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi); kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Anh - Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoan-thien-the-che-phap-luat-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-200907.htm