Hoàn thiện chính sách hải quan hướng tới hải quan số

Trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc triển khai Hải quan số là yêu cầu cấp bách cũng là xu hướng tất yếu. Đây là cải cách mũi nhọn giúp cho kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng. Năm 2023 là năm ngành Hải quan đẩy mạnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu Hải quan phi giấy tờ và xây dựng thành công Hải quan số, Hải quan thông minh trong những năm tiếp theo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoan-thien-chinh-sach-hai-quan-huong-toi-hai-quan-so-67743.htm