Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm

    1 đăng lạiGốc

    ND - Bộ Y tế vừa ban hành Chương trình hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27-2-2007 của Chính phủ.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113998&sub=127&top=39