Hoàn thành giải ngân cho học sinh, sinh viên nghèo vay năm học 2008-2009 trước 30/11/2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong năm học 2008-2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=72451