Hoàn thành bồi thường sự cố môi trường biển trong năm 2016

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung bảo đảm đúng đối tượng, sát thực tế, công khai, minh bạch.

Các tỉnh xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho nhân dân trước khi kết thúc năm 2016.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì khẩn trương hướng dẫn các địa phương việc xác định, thống kê thiệt hại của các đối tượng nhưng đến nay chưa thống kê, xác định được định mức thiệt hại; chủ trì, phối hợp để tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến, trong đó có việc mở rộng phạm vi, đối tượng được bồi thường hỗ trợ thiệt hại; hoàn chỉnh Đề án “Xác định thiệt hại để bồi thường; hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế”, trong đó có chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế, nuôi trồng san hô, cỏ biển, tái tạo môi trường biển sạch 4 tỉnh miền Trung.

Bên cạnh việc chỉ đạo cácbộ: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường , Y tế... triển khai các biện pháp liên quan đến công tác bồi thường thiệt hại, xử lý hải sản để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, quan trắc môi trường biển..., Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án dạy nghề hợp tác lao động cho người dân 4 tỉnh miền Trung.

UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo để cùng chung tay xây dựng đất nước; làm tốt công tác truyền thông để người dân hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành về giải quyết sự cố môi trường biển, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân; tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi xúi giục, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ khẩn cấp gạo và tiền cho người dân; khẩn trương tổ chức chi trả số tiền ứng trước để bồi thường cho người dân trong những tuần đầu tháng 11/2016, bảo đảm sát thực tế, đúng đối tượng, công khai, minh bạch...