Hoàn tất dự thảo Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009 - 2020 lần thứ 14

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ GD-ĐT cho rằng, Chiến lược 2009 - 2020 đã xác định rõ tầm nhìn GD Việt Nam trong vòng 2 thập kỷ với kỳ vọng xây dựng một nền GD hiện đại mang bản sắc dân tộc, xây dựng xã hội học tập và đào tạo những người Việt Nam mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=120202