Hỗ trợ thay đổi tổ chức ngành đường sắt Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Đây là dự án được hợp tác triển khai giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) từ năm 2001, với mục tiêu nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của ngành thông qua việc xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động theo hướng thị trường hiện đại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146425&sub=131&top=38