Hỗ trợ kinh phí giúp phụ nữ học nghề, tạo việc làm

(HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 54/2012/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015".

(HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 54/2012/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015".

Mức chi thực hiện mô hình thí điểm tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ đã được dạy nghề tối đa là 150 triệu đồng/mô hình/tối đa 30 hộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2012. Được biết, theo Quyết định 295/QĐ-TTg triển khai đề án này, lao động nữ được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa và được vay vốn để tự tạo việc làm. Đối tượng được hỗ trợ là lao động nữ trong độ tuổi lao động, ưu tiên các trường hợp thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người trong diện thu hồi đất canh tác, phụ nữ bị mất việc làm tại các DN... Mục tiêu của đề án là đến năm 2015, tỷ lệ lao động nữ trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh học nghề đạt 40%, tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 70%.